NSF - 209K: 13.45% DOD - 59K: 3.77% DOEdu - 55K: 3.56% CRIS - 52K: 3.35% AHA/NASA/DOE - 11K: 0.74% Reporter/CRISP - 1088K: 70.18% NSF - 209K: 13.45% DOD - 59K: 3.77% DOEdu - 55K: 3.56% CRIS - 52K: 3.35% AHA/NASA/DOE - 11K: 0.74% Reporter/CRISP - 1088K: 70.18% Reporter/CRISP - 1088K: 70.18%