NSF - 206K: 13.33% DOD - 59K: 3.78% DOEdu - 55K: 3.57% CRIS - 52K: 3.35% AHA/NASA/DOE - 11K: 0.74% Reporter/CRISP - 1088K: 70.28% NSF - 206K: 13.33% DOD - 59K: 3.78% DOEdu - 55K: 3.57% CRIS - 52K: 3.35% AHA/NASA/DOE - 11K: 0.74% Reporter/CRISP - 1088K: 70.28% Reporter/CRISP - 1088K: 70.28%