NSF - 218K: 13.1% DOD - 59K: 3.52% DOEdu - 55K: 3.32% CRIS - 52K: 3.12% AHA/NASA/DOE - 11K: 0.69% Reporter/CRISP - 1192K: 71.65% NSF - 218K: 13.1% DOD - 59K: 3.52% DOEdu - 55K: 3.32% CRIS - 52K: 3.12% AHA/NASA/DOE - 11K: 0.69% Reporter/CRISP - 1192K: 71.65% Reporter/CRISP - 1192K: 71.65%