NSF - 222K: 12.6% DOD - 59K: 3.32% DOEdu - 55K: 3.14% CRIS - 52K: 2.95% AHA/NASA/DOE - 11K: 0.65% Reporter/CRISP - 1285K: 72.99% NSF - 222K: 12.6% DOD - 59K: 3.32% DOEdu - 55K: 3.14% CRIS - 52K: 2.95% AHA/NASA/DOE - 11K: 0.65% Reporter/CRISP - 1285K: 72.99% Reporter/CRISP - 1285K: 72.99%