NSF - 198K: 12.88% DOD - 59K: 3.81% DOEdu - 55K: 3.6% CRIS - 52K: 3.38% AHA/NASA/DOE - 11K: 0.74% Reporter/CRISP - 1084K: 70.6% NSF - 198K: 12.88% DOD - 59K: 3.81% DOEdu - 55K: 3.6% CRIS - 52K: 3.38% AHA/NASA/DOE - 11K: 0.74% Reporter/CRISP - 1084K: 70.6% Reporter/CRISP - 1084K: 70.6%