NSF - 212K: 12.81% DOD - 59K: 3.53% DOEdu - 55K: 3.33% CRIS - 52K: 3.13% AHA/NASA/DOE - 11K: 0.69% Reporter/CRISP - 1192K: 71.89% NSF - 212K: 12.81% DOD - 59K: 3.53% DOEdu - 55K: 3.33% CRIS - 52K: 3.13% AHA/NASA/DOE - 11K: 0.69% Reporter/CRISP - 1192K: 71.89% Reporter/CRISP - 1192K: 71.89%