NSF - 194K: 12.69% DOD - 59K: 3.82% DOEdu - 55K: 3.61% CRIS - 52K: 3.39% AHA/NASA/DOE - 11K: 0.74% Reporter/CRISP - 1084K: 70.75% NSF - 194K: 12.69% DOD - 59K: 3.82% DOEdu - 55K: 3.61% CRIS - 52K: 3.39% AHA/NASA/DOE - 11K: 0.74% Reporter/CRISP - 1084K: 70.75% Reporter/CRISP - 1084K: 70.75%