NSF - 206K: 13.34% DOD - 59K: 3.79% DOEdu - 55K: 3.58% CRIS - 52K: 3.36% AHA/NASA/DOE - 11K: 0.74% Reporter/CRISP - 1084K: 70.22% NSF - 206K: 13.34% DOD - 59K: 3.79% DOEdu - 55K: 3.58% CRIS - 52K: 3.36% AHA/NASA/DOE - 11K: 0.74% Reporter/CRISP - 1084K: 70.22% Reporter/CRISP - 1084K: 70.22%