NSF - 241K: 13.37% DOD - 59K: 3.25% DOEdu - 55K: 3.07% CRIS - 52K: 2.89% AHA/NASA/DOE - 11K: 0.63% Reporter/CRISP - 1305K: 72.53% NSF - 241K: 13.37% DOD - 59K: 3.25% DOEdu - 55K: 3.07% CRIS - 52K: 2.89% AHA/NASA/DOE - 11K: 0.63% Reporter/CRISP - 1305K: 72.53% Reporter/CRISP - 1305K: 72.53%