NSF - 200K: 13.03% DOD - 59K: 3.8% DOEdu - 55K: 3.59% CRIS - 52K: 3.38% AHA/NASA/DOE - 11K: 0.74% Reporter/CRISP - 1084K: 70.47% NSF - 200K: 13.03% DOD - 59K: 3.8% DOEdu - 55K: 3.59% CRIS - 52K: 3.38% AHA/NASA/DOE - 11K: 0.74% Reporter/CRISP - 1084K: 70.47% Reporter/CRISP - 1084K: 70.47%