NSF - 227K: 12.69% DOD - 59K: 3.28% DOEdu - 55K: 3.09% CRIS - 52K: 2.91% AHA/NASA/DOE - 11K: 0.64% Reporter/CRISP - 1305K: 73.1% NSF - 227K: 12.69% DOD - 59K: 3.28% DOEdu - 55K: 3.09% CRIS - 52K: 2.91% AHA/NASA/DOE - 11K: 0.64% Reporter/CRISP - 1305K: 73.1% Reporter/CRISP - 1305K: 73.1%